GNZ48 Trainee

From Wiki48
Jump to: navigation, search

GNZ48's Trainee (预备生 (Yùbèi Shēng), Kenkyuusei or Research Students). They currently have 9 trainees.

Debuted

List of members who have debuted

Transferred

List of members who have transferred

Former Trainee

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - 2018.12.10 62

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- Liu Guo 刘果 Niúyóuguǒ (牛油果)
Guǒguǒ (果果)
December 15, 2003 Sichuan, China ** 16 170cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 7th
- Mo Xin 莫昕 NǎoBáiJīn (脑白金) July 10, 1998 Guangxi, China B 22 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 7th
- Ma XinYue 马昕玥 Yuèyuè (玥玥)
Mǎyuè (马玥)
February 19, 2004 Shaanxi, China ** 16 173cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 7th
- Shi ZhuJun 石竹君 ShiZu (十竹) December 25, 1999 Hunan, China O 20 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 8th
- TangLiJiaNIIIJune2019.jpg Tang LiJia 唐莉佳 YaYa (丫丫)
Olivia
January 18, 1996 Sichuan, China ** 24 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
- Wu SiQi 吴思琪 Pèiqí (佩琪)
547
October 30, 2000 Sichuan, China ** 19 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 7th
- Yang RuoXi 杨若惜 XiXi (嘻嘻)
Miya
February 4, 2000 Sichuan, China O 20 162cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 8th
- ZuoJingYuanNIIIJune2019.jpg Zuo JingYuan 左婧媛 ZuoZuo (左左)
ZuoDaXia (左大侠)
August 19, 1998 Sichuan, China ** 21 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
- Zhang ShuYu 张书瑀 ShuYu (书瑀) November 23, 2005 Guandong, China A 14 171cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 8th